Nuttige Informatie

Ondernemersaftrek

Bron: Belastingdienst

De ondernemersaftrek kun je aftrekken van de winst en bestaat uit:

 • Zelfstandigenaftrek

 • Startersaftrek

 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

 • Stakingsaftrek

 • Meewerkaftrek

Om in aanmerking te komen dien je wel te voldoen aan:

Ben je medegerechtigde, dan kom je niet in aanmerking voor deze aftrek.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek. Overigens geldt deze beperking niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek (zie uitleg hieronder).
Mocht de winst (vóór ondernemersaftrek) te laag zijn om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, dan kun je het niet gerealiseerde/gebruikte gedeelte verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet dan in die jaren wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.
Voldoe je aan het urencriterium, ben je ondernemer en heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW leeftijd (in 2014 is dat 65 jaar en 2 maanden) nog niet bereikt? Dan bedraag de zelfstandigenaftrek in 2014 € 7280.

Startersaftrek

De startersaftrek (€ 2123) is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je dient echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen:

 • Je komt in het jaar van aangifte in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.

 • Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

 • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 keer gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Je kunt de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek optellen. In geval de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan jouw winst dan kun je het gedeelte dat hoger is dan de winst verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Indien je geen andere inkomsten hebt dan kun je het bedrag verrekenen met andere jaren.

Speur- en ontwikkelingswerk

Je hebt recht op deze aftrek als je voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • Behalve dat je ondernemer moet zijn en moet voldoen aan het urencriterium, beschik je over een speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl én besteed je minimaal 500 uur per jaar aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

In de verklaring van RVO.nl staat welk bedrag je af kunt trekken. Meer informatie kun je vinden op www.rvo.nl.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Het verlaagd urencriterium is van belang bij de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is dat je voldoet aan het verlaagd urencriterium.  Het verlaagd urencriterium is aan de orde als je minimaal 800 uur besteedt aan het drijven van jouw onderneming(en). Indien het werk onderbroken wordt door zwangerschap? Dan tellen de niet gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
Naast het verlaagd urencriterium is er nog een aantal voorwaarden waaraan allemaal moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, te weten:

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer

 • Je voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagd urencriterium

 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een BV

 • Je kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen

 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een:

 • Uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

 • Uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

 • Uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)

 • Uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

 • Uitkering volgens een buitenlandse wettelijke regeling die overeenkomt met één van de regelingen hiervoor

 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgens een aangewezen regeling

 • Periodieke uitkering of verstrekking van een verzekering bij invaliditeit of een ongeval

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

 • € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek

 • € 8000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek

 • € 4000 als je 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

Stakingsaftrek

Als je je gehele onderneming staakt door bijvoorbeeld verkoop dan dien je belasting te betalen over de stakingswinst.
In sommige situaties hoef je niet (of niet geheel) fiscaal af te rekenen over de stakingswinst. Onder voorwaarden kun je dan gebruik maken van de zogenaamde doorschuiffaciliteit. Dit in geval van:

 • Overdracht aan werknemer of medeondernemer

 • Overdracht van de onderneming aan een BV

 • In het geval dat je overlijdt

 • In het geval dat jouw partner overlijdt of in geval van echtscheiding

De stakingsaftrek is een aftrekpost van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar aan een maximum gebonden.
Al eerder gebruik gemaakt van de stakingsaftrek? Dan wordt de stakingsaftrek wellicht beperkt.

Meewerkaftrek

Behalve dat je moet voldoen aan het urencriterium en dat je ondernemer bent, moet jouw fiscale partner minimaal 525 uur per kalenderjaar zonder vergoeding (of vergoeding is minder dan € 5000) in de onderneming werken.
Als je een vergoeding aan je partner betaalt die minder dan € 5000 is, dan is deze vergoeding niet aftrekbaar. Je hebt dus wel recht op de meewerkaftrek. Het bedrag van de meewerkaftrek is overigens voor je fiscale partner geen inkomen en hierover hoeft dan ook geen belasting te worden betaald.
De meewerkaftrek wordt berekend op basis van de behaalde winst en de uren die zijn meegewerkt.
Je moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.
Zie hier tabel voor berekenen van de meewerkaftrek:

Aantal meegewerkte uren              Aftrek
Minder dan 525                                 Geen aftrek
525-875                                              1,25% van de winst
875-1225                                            2% van de winst
1225-1750                                          3% van de winst
1750 of meer                                    4% van de winst