Informatiearchitect (QR8137)

Informatiearchitect (QR8137)


Intern

18/02/2021


 • Omschrijving

  Functie: Informatiearchitect (QR8137)
  Start: 8-3-2021, 36 uur per week
  Periode: 9 mnd+
  Omgeving: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag

  Omschrijving:
  Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect.

  Opdracht omschrijving:
  Aard van de taken:
  - uitvoerend
  - adviserend
  - coördinerend

  Algemeen/Achtergrond:
  De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

  Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
  - De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
  - Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
  - De verschillen tussen regio’s.

  De Omgevingswet wordt per 1-1-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

  Digitaal Stelsel Omgevingswet:
  De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

  DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
  Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

  Met het eindigen van het pDSO in de loop van 2021 worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO). De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties (OBO’s).

  Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend en in beheer genomen stelsel, als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

  Opdrachtomschrijving
  In 2021 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het Kadaster is reeds vergevorderd met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een ervaren Informatiearchitect DSO die het architectuurteam komt versterken om de transitie van het DSO-programma naar de Tactische Beheerorganisatie soepel te laten verlopen.

  Kernelement in de werking van het DSO-stelsel is de informatiearchitectuur die kader stellend is voor de standaarden voor uitwisseling, registratie, uitlevering en presentatie, en de onderlinge samenhang. De primaire standaarden en conceptuele informatiemodellen (CIM) voor het DSO-stelsel zijn STOP/TPOD, STTR en STAM, resp. IMOP/IMTP, IMTR en IMAM. Alhoewel deze standaarden en modellen elk een eigen aspect afdekken en beheerd worden door verschillende beheerpartners, zijn deze in de informatiearchitectuur conceptueel niveau met elkaar verbonden.

  Conform SAFe vindt (door)ontwikkeling en uitbouw van het DSO plaats. Met name voor doorontwikkeling van de verschillende DSO-standaarden dient de informatiearchitectuur nader uitgewerkt te worden. Naast deze uitwerking omvat de opdracht het (conform DAMA DMBOK) inrichten van de besturing van de DSO-ontwikkeling conform de kaders van de uit te werken informatiearchitectuur. Afstemming met ketenpartners is hierin cruciaal. Ervaring met DAMA DMBOK en Scaled Agile SAFe/DevOps/Agile ontwikkelmethodieken zijn een pre.

  Verantwoordelijkheden:
  Het doel is stapsgewijs achterstanden weg te werken. In deze projectmatige inhaalslag wordt onder regie van TBO in samenwerking met betrokken instanties de informatiearchitectuur uitgewerkt. Te beginnen met de meest prangende onderwerpen als opstellen van een referentiekader en structureren van activiteiten voor het uit uitvoeren van impactanalyses m.b.t. voorgenomen wijzigingen op de DSO-standaarden en ondersteuning van het portfoliomanagementproces. Ook inrichting van de sturing op basis van de informatiearchitectuur wordt incrementeel uitgevoerd.

  De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
  - Richting geven aan en modeleren en managen van de informatiearchitectuur (inhaalslag);
  - Borging van aansluiting van de informatiearchitectuur op de stelsel-, applicatie- en service-architectuur;
  - Richting geven aan veranderingen binnen het aandachtsgebied middels de architectuurkaders. Dit betreft zowel richtinggeving in praktische zin (de daadwerkelijke besturing) als de duurzame inrichting en borging van de besturing;
  - Begeleiden van besluitvorming binnen het aandachtsgebied door het opstellen van besluitvormings­document, evalueren, “verkopen” en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten;
  - Toezien dat het projecten conform de kaders van de informatie architectuur worden gerealiseerd;
  - Het uitdragen van de informatiearchitectuurvisie binnen het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen;
  - De informatiearchitect werkt onder aansturing van de Lead Architect en maakt deel uit van het TBO-architectuurteam.

  Eisen:
  • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
  • Minimaal 5 jaar ervaring als informatiearchitect in (een) complexe organisatie(s) waar onder architectuur gewerkt werd;
  • Praktische ervaring met (structurele) inrichting van besturing/datamanagement.

  Competenties:
  • In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Analytisch vermogen;
  • Positief kritisch;
  • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;
  • Politieke sensitiviteit;
  • Teamspeler.

  Motivaties:
  • Beschrijf uw ervaring met het opzetten en onderhouden van de informatie architectuur en het opstellen van standaarden en conceptuele informatiemodellen (CIM) in het bijzonder. Het is een pré als deze ervaring aansluit bij een context vergelijkbaar met die van het DSO-LV (max. 200 woorden).
  • Beschrijf uw ervaring met het sturen op de informatiearchitectuur, waaronder (structurele) inrichting van besturing van/datamanagement (max. 200 woorden).
  • Beschrijf uw ervaringen met een architectuur gerelateerde opdracht waarbij verschillende partijen in een keten met elkaar gezamenlijk aan één opdracht werken. Wat zijn voor u de belangrijkste leerpunten geweest (max. 200 woorden).

  Extra informatie:
  Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

  NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (applicaties en software)

 • Locatie Opdracht

  Apeldoorn, Utrecht en Den Haag

 • Provincie

  Gelderland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media